I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website www.murprotec.be (hierna het “Platform“) is een initiatief van:

Murprotec NV
27 Industriepark
1440 Woutersbrakel
België
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0424.850.991
E-mail: info@murprotec.be
Telefoon: +32 23 84 96 50

(hierna “Murprotec” of de “Verkoper“)

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV“) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en de informatie erop door een internetgebruiker (hierna “Gebruiker“).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en uitdrukkelijk de rechten en plichten aanvaardt die erin worden vermeld.

Van de bepalingen van de AGV kan bij uitzondering worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de AGV.

Wij behouden ons het recht voor om onze AGV op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform hebt gebruikt.

2. Platform

a. Toegang en navigatie

Toegang tot en gebruik van het Platform zijn voorbehouden aan personen van ten minste 18 jaar oud. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij de vereiste leeftijd heeft bereikt. Wij behouden ons het recht voor om een bewijs van de leeftijd van de Gebruiker te vragen, met ongeacht welk middel.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk gewenst moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Murprotec bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor het Platform en de inhoud ervan op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Murprotec kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Daarom kan Murprotec niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Murprotec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de Gebruiker.

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Murprotec en de externe website of zelfs maar een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe websites.

Murprotec heeft geen controle over de externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die deel uitmaken van het Platform of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procedé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk aangeduid zijn als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Gebruiker van het Platform wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud erop. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Murprotec uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Murprotec verzekert zijn gebruikers dat Murprotec het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en hun persoonsgegevens, en dat het zich er steeds toe verbindt hierover duidelijk en transparant te communiceren.

Murprotec verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze AGV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Murprotec zijn maatschappelijke zetel heeft.

7. Algemene bepalingen

Murprotec behoudt zich de mogelijkheid voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk gewenst moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker behoudt Murprotec zich het recht voor om passende sancties en herstelmaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt Murprotec zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of tot onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Murprotec kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld noch kan dit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV“) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant“).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, voor zover zulks schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de AVV.

Murprotec behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online worden geplaatst voor alle aankopen na die datum.

2. Online shop

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online shop ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en voorgesteld. In geval van fouten of weglatingen in de voorstelling kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk gewenst moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de prijzen en belastingen die gelden op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen worden opgegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden opgegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

4. Online bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelbon in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant zal een geldig e-mailadres, zijn factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres moeten opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres.

Bovendien zal de Klant de leveringswijze moeten kiezen en de betalingswijze moeten valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, een onjuist adres of een ander probleem op de account van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door middel van de gekozen betalingswijze. Deze validatie wordt als een handtekening beschouwd.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de voor de bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen teneinde redelijkerwijs te kunnen garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per bankkaart door de erkende instellingen of in geval van niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet betaald zou hebben of met wie een betalingsgeschil loopt.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de bevestiging van de aankoop samen met de betaling zal de Verkoper de Klant een factuur sturen, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen om de factuur naar een ander adres te sturen dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie de contactgegevens hieronder).

Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen om die dienst of dat product te vervangen of de bestelling van dat product te annuleren en eventueel de eraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde registers die in de computersystemen van de Verkoper worden bewaard in redelijke veiligheidsomstandigheden. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering geschiedt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier opgegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen wijze, binnen de volgende termijnen:

Uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de bestelling.

De leveringstermijnen worden ter indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen bedragen te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, dient de Klant of de ontvanger het nodige voorbehoud te maken bij de vervoerder op het moment van de levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen.

De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.

Elk voorbehoud dat niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, zal niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper ontslaan van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Leveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum te verwittigen.

Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper ontslaan van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Terugzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de oorspronkelijke verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, en wel als volgt:

In de oorspronkelijke verpakking en de verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Elke klacht en elke terugzending die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend of uitgevoerd, zal niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper ontslaan van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de oorspronkelijke verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden. De terugzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties

De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van conformiteit

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product voor de wettelijke garantie van conformiteit. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantietermijn één jaar.

Het gebrek aan conformiteit moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de vaststelling ervan.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of het sluiten van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te zenden of terug te geven.

Elke herroeping die niet volgens de in dit artikel bepaalde regels en binnen de in dit artikel gestelde termijnen wordt uitgevoerd, zal niet in aanmerking worden genomen en zal de Verkoper ontslaan van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendkosten, die voor rekening van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, moeten terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of de toezending van een bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van:

Murprotec

27 Industriepark
1440 Woutersbrakel
België

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0424.850.991

E-mail: info@murprotec.be

Telefoon: +32 23 84 96 50

Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract betreffende de verkoop van het volgende goed (*)/de verrichting van de volgende dienst (*):

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________

Naam van de consument(en): __________

Adres van de consument(en): __________

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Datum: __________

* Schrappen wat niet past

10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en in redelijke veiligheidsomstandigheden een bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren vanwege een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, wordt dit als overmacht beschouwd.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking aanhoudt, heeft elke partij bij het contract het recht het contract eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van bepalingen

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AVV zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze AVV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de Verkoper zijn maatschappelijke zetel heeft.

0800 14 607
24/24 - 7/7